Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia

 Drogi Rodzicu,

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1)        Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie, z którym można sie kontaktować:

  • listownie pisząc na adres szkoły: 41-922 Radzionków, ul. Knosały 16,
  • dzwoniąc pod numer telefonu 32 286 62 53,
  • pisząc na adres email: sp1radzionkow@poczta.onet.pl

2)        Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub pod numerem telefonu 503-724-226.

3)        Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:

a)       realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b)      promocji działalności szkoły oraz osiągnieć i umiejętności ucznia na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4)        Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w związku z obsługą informatyczną, organizacyjną, finansową, w tym Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Radzionkowie.

5)        Posiadasz prawo do:

  • do dostępu do treści danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych
  • żądania sprostowania (poprawiania) danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, po wycoaniu zgody, która stanowiła podstawę przetwarzanie danych,
  • do ograniczenia przetwarzania,

6)        Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7)        Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2

8)        Nie przysługuje Pani/Panu:

  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

9)        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10)    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

11)    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy

12)    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.