Aktualności

30 września 2020 17:57 | Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM NAUKI ZDALNEJ

Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu   oświaty   realizujemy   w   Szkole   Podstawowej  nr  1  im.  Adama  Mickiewicza  w Radzionkowie zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platformy Classroom umożliwiającej prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie, z którym można się kontaktować:
 • pisząc na adres naszej siedziby: ul. Knosały 16,
 • telefonicznie pod numerem 32 286 62 53,
 • pisząc na adres email szkoły: sp1radzionkow@poczta.onet.pl
 1. W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  i  ochrony  Państwa  danych osobowych proszę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – pisząc na adres szkoły, adres poczty elektronicznej email: inspektor1@odocn.pl lub telefonicznie 503 724 226.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania  oraz   zapewnienia   bezpiecznej   komunikacji,  w   tym  do  założenia  konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku  nauki  w  formie  zdalnej  na  podstawie art.  35  ustawy - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do  zapewnienia  zdalnego  nauczania  (imiona i nazwiska, adresy mailowe,  dane  niezbędne  do  logowania,  w  przypadku  korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są: dostawca  usług   internetowych   dostarczanych   nam   w   celu   zdalnego   nauczania   na podstawie zawartej   umowy  obejmującej powierzenie przetwarzania danych osobowych z dostawcą  Internetu  AKKnet  Sp. zo. o. z siedzibą  w  Radzionkowie,  udziału  szkoły  w programie Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie umowy    o    świadczenie     publicznie     dostępnych    usług     telekomunikacyjnych    w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowy  Instytut  Badawczy   z  siedzibą  w  Warszawie,   zasad  powierzenia  danych i polityki prywatności dostawcy platformy zdalnej Google Suite dla szkół.
 4. Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres niezbędny, a w sytuacji faktycznej i prawnej wywołanej przez stan zagrożenia epidemicznego, podczas pandemii COVID-19 – również w odniesieniu do ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO.
 7. W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji  ani  do  profilowania,  o  których  mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób.
 8. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 9. Podanie danych jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej – na  podstawie  art.  35  ustawy z 14.12.2016 r. -  Prawo  oświatowe,  w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Przeczytano: 143 razy. Wydrukuj|Do góry